VN-Master.tkLưu ý: File con trỏ phải có đuôi là .cur !

Nodrop style="cursor:no-drop;"

. style="cursor:all-scroll;"

. style="cursor:progress;"

. style="cursor:vertical-text;"

. style="cursor:default;"

. style="cursor:hand;"

. style="cursor:wait;"

. style="cursor:move;"

. style="cursor:ne-resize;"

. style="cursor:sw-resize;"

. style="cursor:se-resize;"

. style="cursor:nw-resize;"

. style="cursor:not-allowed;"

. style="cursor:crosshair;"

. style="cursor:row-resize;"

. style="cursor:e-resize;"

. style="cursor:w-resize;"

. style="cursor:col-resize;"

. style="cursor:text;"

. style="cursor:n-resize;"

. style="cursor:s-resize;"

- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !

Old school Swatch Watches