XtGem Forum catalog
VN-Master.tk
LOGO MAKER


NHẬP TÊN CẦN TẠO

SIZE

MÀU NỀN

Độ chử nổi

Shade

MÀU CHỬ

kiểu Logo
MÀU CHỬ:

MÀU NỀN:

Teks :
DÒNG1:

DÒNG2:

DÒNG3:

Logo:

Font:


NHẬP TÊN CẦN TẠO:

Font chử:

Chọn Size:

Màu nền:

Màu chử:


- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !