Old school Easter eggs.
VN-Master.tk
- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !