XtGem Forum catalog
VN-Master.tk
SĐT:
+
Tên bạn(Có thể có):

Tin nhắn:<center><form
method="post" action="http://m.dailysms.me/sms1.php"
id="ndt_Mobile">SĐT:<br />
+<input name="phonenumber"
type="text" id="phonenumber"
value="84" maxlength="16"
class="form_input"/> <br>Tên
bạn(Có thể có):<br />
<input id="sender"
name="sender" type="text"
class="form_input"/><br/> Tin
nhắn:<br /><textarea
id="message" name="message"
rows="4" cols="12" class="form_
textarea"
onkeydown="textCounter
(this.form.message,this.form.remLen,160)
;" onkeyup="textCounter
(this.form.message,this.form.remLen,160)
(this.form.message,this.form.remLen,160)
;"></textarea><br/><input
name="sms_submit" value=" Send
SMS " type="submit"
class="button"> <input
name="reset" value=" Reset "
type="reset" class="button">


- VN-Master.tk chân trời dành cho wapmaster !
Ads: Mah blog ! Click to visit !